ברכה על טבילת כלים. ברכת טבילת בחדר המקוה

ושו"ר שבפרי חדש שם כתב להדיא דאם בירך על הטבילה יצא יד"ח, עי"ש ולענ"ד יש לדחות דבאמת סברא זו לדמות טבילת כלים לציצית לא מצינו בראשונים ובאחרונים, ומדברי רש"י והרמב"ם הוכחנו דיש איסור בעצם לפני טבילה ולדעת האחרונים יש בזה איסור דרבנן, ועוד דהרי בציצית גופא דעת המג"א בסי' י"ג דיש איסור דרבנן, וא"כ צע"ג אם יש בזה כדי היתר
ועיין עוד שם בסימן קיח כפתרון, כותב ה"שולחן ערוך" שיכול לתת את הכלי לנכרי, ולשאול ממנו בחזרה, וראינו שהשואל מגוי לא צריך לטבול את הכלי

ברכת טבילת בחדר המקוה

כלי סעודה של בתי מלון, יש להטבילם בלא ברכה.

18
יהדות נט
הליכו''ע ח''ז עמוד רנא וערה יז
טבילת כלים
והמשך חכמה כתב בזה דרך אחרת, דבני ישראל מקנאים קנאת שמו הגדול ית' המתחלל בגויים והקב"ה נוקם נקמת ישראל "כי הוא חש על דמן של ישראל"
טבילת כלים
אותו טעם משמש גם לכלים חד פעמיים, ולכן לא צריך להטבילם
בדיעבד, אם לא הוריד את המדבקות: אם אלו הן מדבקות שבכוונתו להוריד - צריך לטבול מחדש, אך אם מדובר במדבקות שלא מקפיד עליהם - יצא ידי חובה בדיעבד הליכות עולם ח''ז עמוד רסה
לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן כלי מתכות אמורין בפרשה אמנם המהרש"ג שם כתב דלרוחא דמילתא יטביל בלי ברכה

טבילת כלים

ב בירך על הטבילה ולא על טבילת כלים ובדבר ספיקו דמר במי שבירך על טבילת כלים אך לא אמר על טבילת כלים אלא אמר "אקב"ו על הטבילה" אם יצא יד"ח וכיוצא בזה דן במי שבירך על הדלקת נר חנוכה בנוסח על הדלקת הנר, וכתב דיצא יד"ח.

1
טבילת כלים
יחוה דעת חלק ג' סימן ס' עמוד קצב
למה בכלל צריך לטבול כלים?, ואיך עושים זאת?
אך לכאורה דבריו תמוהים דעדיין הוי תיקון מנא דהלא התיר את הכלי לשימוש גם בימות החול, אתמהה
ברכה על טבילת כלים, קצת דחוף
והרשב"א סתר בזה את דברי עצמו דבחידושיו לעבו"ז שם כתב בדעת הרמב"ם דהוי מדרבנן וכ"כ בתורת הבית שם וכ"כ הר"ן שם אך בשו"ת הרשב"א ח"ג סי' רנ"ה וסי' רנ"ט כתב בדעת הרמב"ם דהוי מה"ת