גוגל צרגום. כג ב

מבאר שעדות אינה משום בירור המציאות אלא היא כח לגבות — שיטת הראב"ד שהכרזה משום שמא תלמיד חכם יכירנה בטביעת עין היא רק שלושה ימים או יותר ואין בה את הדין כמו באבידה שיש בה סימן שמבואר לקמן כ"ח א' במשנה: "ועד מתי חייב להכריז עד כדי שידעו בו שכניו דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר שלש רגלים ואחר הרגל האחרון שבעה ימים, כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחד"
ולעומת זאת מדין מזיק לומדים רק איסור להזיק את חבירו באופן שמפסידו ממון, אבל לצערו או להכותו בעניין שלא נפחתים דמיו כיוון שאינו נוגע לממון אינם נלמדים מדין מזיק אלא יש בהם לאווין אחרים דן במחלוקת הראב"ד והרשב"א האם מה שביד חבירו נחשב לגבי עצמו כמונח על גבי קרקע

תלמוד מוסבר ומאמרים

מבאר שאינה כפשוטה שאין תועלת להשביעו כיוון שישבע לשקר.

18
תרגום מורפיקס
ביאור דינים אלה בפשיעת שומר
דפדפן האינטרנט Google Chrome
הרי זה דבר אנושי ויפה שאנשים מביעים בכנות ופתיחות לפני ידידיהם ומכריהם את הצרכים שלהם, גם אם זה לא פיקוח נפש
דפדפן האינטרנט Google Chrome
מפתח ל"חומר למחשבה" בבא מציעא: המפתח אינו שלם
ולכן הר"ן יכול לסבור לפי שיטת הרא"ש שאם המוצא הגביה אבידה לפני יאוש והתחייב במצוות השבה, כעת מצוות השבה חלה עליו כמו חיוב להניח תפילין, ואם הבעלים מקנה לו את האבידה כעת, גם אם מועיל הקניין מדיני ממונות, לא יוכל לזכות בה כיוון שכבר חלה עליו מצוות תורה שהוא חייב להשיב והיא מצווה שאינה תלויה בדיני ממונות שהרי אומרים בה ספק איסור לחומרא ולא ספק ממון לקולא בתחילה לא עלה בדעתי לכתוב בקשה כזו
ודעת הרא"ש שאם הגביה חייב להכריז כיוון שדינו כספק איסור ולא כספק ממון ואומרים ספק דאורייתא לחומרא שבדיני גזילה לכל הדעות פשוט שעיקרם דיני ממונות, והמצווה באה רק לאחר מה שנקבע על פי דיני ממונות והמצווה היא לקיים את דיני הממונות שכאן

תרגום מורפיקס

מכח מה הבעלים יכול לומר איני מאמינו בשבועה.

12
20 סרטי קולנוע מלאים לצפייה ישירה עם תרגום בעברית
ומבאר בעניין זה יסוד גדול בדיני התורה —
תרגום מורפיקס
אלא פשוט שלא כל דיבור שלא אירע במציאות הוא שקר, וההבחנה בין דבר שקר לדבר אמת אינה שייכת כלל לשאלה האם אירע כך במציאות או לא, אלא היא תלויה רק בכוונת האומר
20 סרטי קולנוע מלאים לצפייה ישירה עם תרגום בעברית
אבל הכא כיון שגזלה זה לא מחייב בהשבתה לאחר יאוש וכו'"